Շնչառականտեղավորվողսավանիբարձիկիմահճակալիծածկոց՝առաձգականժապավենով,տեղադրվածխորգրպանով——վինիլայինանվճարանջրանցիկներքնակիպաշտպանիչ

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

Կարճնկարագրություն:


Ապրանքիմանրամասն

Ապրանքիպիտակներ

迪泰ապրանքների

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

ԱՐԱԳՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Տիպ Մահճակալիգորգ
Ձևը Ծալովիգորգ
Արտադրանք Մահճակալիպաշտպանությանտակդիր
Դասարան Որակավորված
Սեզոն Ամբողջսեզոն
Սենյակիտարածք Ննջասենյակ,մանկականսենյակ,մանկականխնամքիսենյակ
Նյութ Պոլիեսթեր,Բամբուկ/պոլիեսթեր
Տեխնիկա տրիկոտաժե
Տարիքայինխումբ Մեծահասակներ
Առանձնահատկություն Անջրանցիկ,հակափոշի,օդաթափանց,հակաբակտերիաներ
Օգտագործեք Տուն,հյուրանոց,հիվանդանոց
Ապրանքայինանուն Ներքնակիպաշտպանիչ
Գույն Անհատականացվածգույն
Չափը ԱնհատականացվածՉափ
Լոգոն Ընդունեքհարմարեցվածլոգոն
Նմուշ Տրամադրելնմուշ
Նմուշիժամանակ 5 - 7օր
Փաթեթավորում ՊՎՔպայուսակ+ստվարաթուղթ+ներդիր+ստվարաթուղթ
Լվացք Լվացքիմեքենա
ՎՃԱՐՈՒՄ 贝宝T / TL C
OEM Ընդունել

Պաշտպանումէալերգեններից,փոշուտիզերից,բակտերիաներից,քրտինքից,մեզիցևհեղուկներից
Մերներքնակիպաշտպանիչըդրանքհատկապեսօգտակարէդարձրելնրանցհամար,ովքերունեներեխաներ,ընտանիկենդանիներ,ալերգիաներ,ասթմակամանմիզապահություն:
Փոշուտիզերըմշտականխնդիրենմիլիոնավորհաճախորդներիհամար,ովքերտառապումենամենօրյաալերգիայիևասթմայիհարուցիչներից:Մերներքնակիպաշտպանիչներըկանխումենփոշուտիզերիանցումըպաշտպանիչիմակերևույթով,որտեղնրանքսովորաբարբազմանումենևկեղտոտվում:Նվազեցնելովփոշուտիզերիազդեցությունըներքնակիվրա,քնածանձըկարողէավելիլավվերահսկելիրքնիմիջավայրը,ինչըհանգեցնումէալերգիայիխթանմաննվազեցմանըևընդհանուրառմամբավելիլավօդիորակին:Պարբերաբարլվացեքներքնակիպաշտպանիչըձերսավաններով,որպեսզիհեռացնեքփոշուտիզերըևպաշտպանիչիմակերեսինմնացածայլալերգենները:Լավագույնարդյունքիհամարմենքառաջարկումենքեռամսյակայինլվացում:Պրեմիումփափուկմակերևույթիդիզայնըփափուկ,հարթևանխռովլամինացվածէշնչողանջրանցիկTPUթաղանթով,կլանումէհեղուկները՝միաժամանակթույլտալովօդնուջերմությունըանցնել,պահելովձերմահճակալըսառըևչոր:

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃Լվացվողմեքենայով
Պահպանեքձևը,անկախնրանից,թեպտտվումեքևկարողեքավելիքան100անգամմեքենայովլվանալ:Բնականչորացում:

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

ՀՏՀ

1.ինչպեսկարողենքերաշխավորելորակը:
Միշտնախնականարտադրությաննմուշ՝զանգվածայինարտադրությունիցառաջ;
Միշտվերջնականստուգումառաքումիցառաջ;

2.Ինչկարողեքգնելմեզանից:
Անջրանցիկգործվածք,Անջրանցիկներքնակիպաշտպանիչ,ներքնակիպատյան,բարձիպաշտպանիչ,

3.ինչու՞պետքէմեզանիցգնեքայլոչթեայլմատակարարներից:
Մերլամինացվածարտադրամասնունիլամինացման3գիծ,որոնքկարողենլամինացնելօրակա20000 - 30000մնետր,տեխնիկներըուղարկվելենԹայվանմասնագիտականվերապատրաստմանհամար:Մինչդեռմերսեփականկարիֆաբրիկանունի1松下մեքենա,40կարիմեքենաև20փոխկապակցված:

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

生产过程

 • Նախորդը:
 • Հաջորդը:

 • Գրեքձերհաղորդագրությունըայստեղևուղարկեքայնմեզ
  Baidu
  map