冰摸բարձիպատյանՍառեցնողմանրաթելՆերքնակիտրիկոտաժեգործվածք

冰触摸枕套冷却纤维床垫针织面料特色形象BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Կարճնկարագրություն:

Սառըզգացողգործվածքնընդունումէառաջադեմսառըզգացողությամբմանրաթելայիննյութ,որըկարողէզովզգալհպումով:Այնակնթարթայինսառըզգացողությամբ«սևտեխնոլոգիայի»գործվածքիհպումէ,որըկարտադրի1°C ~ 2°C:Սառըմանրաթելիցպատրաստվածմանրաթելնավելիարդյունավետէ,քանսովորականևայլպոլիեսթերմանրաթելիցևբամբակյագործվածքից,ևկարողէնպաստելբնականջերմաստիճանին:մարդումարմնիկարգավորումը,որպեսզիմաշկըմիշտչորևհարմարավետմնա։


Ապրանքիմանրամասն

Ապրանքիպիտակներ

ՆՇԱՆԱԿԻՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ

冷却纤维(4)
冷却纤维(5)
冷却纤维(6)
冷却纤维(7)
冷却纤维(8)

ԱՐԱԳՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Մոդալհամարը
Տիպ Ներքնակիտկտկացնողգործվածք
Լայնությունը 220սմ(առավելագույնլայնությունը240սմ)
Քաշը 350գսմ(հարմարեցվածէ300-600գսմ-ից)
Կազմը 50%սառըմանրաթել,50%պոլիեսթեր
Գույն Որպեսնկարներ
Երկարություն/Ռոլիքանակ Մոտ35-50մմեկգլանվածքով
MOQ 500米մեկդիզայնիմեկգույնիհամար
Փաթեթ Ներսումմեկպոլիէթիլենայինտոպրակ,դրսումմեկհյուսվածտոպրակ
Առաքմանժամանակ Ավանդըստանալուց15-30օրհետո
Վճարմանժամկետը 30% T / T(ավանդ,մնացորդըվճարվելէ提单պատճենիդիմաց)
Հավաստագրում Okeo Tex 100

ՀՏՀ

Q1。Ինչպեսկարողեմպատվիրել:
Պատվերիմանրամասներիհամարկարողեքկապվելմեզհետէլեկտրոնայինփոստով/ WhatsApp -ով

Q2。Կարողեքինձնմուշուղարկելհղմանհամար:
Այո,մենքկարողենքձեզանվճարառաջարկել1մամբողջլայնությամբ,ևմենքգնահատումենք,որդուքկարողեքկրելառաքմանծախսերը:

第三季。Կարողեմտարբերմոդելներխառնելմեկտարայիմեջ:
Այո,տարբերմոդելներկարելիէխառնելմեկտարայիմեջ,բայցյուրաքանչյուրիքանակըչպետքէպակասլինիMOQ——ից:

第四季度。Ինչպեսլուծելորակիխնդիրներըվաճառքիցհետո:
Լուսանկարեքկամտեսագրեքխնդիրները,երբգտնեքայն,այնուհետևուղարկեքմեզ:Եթելուսանկարը/տեսանյութըպարզչէ,մենքերախտապարտենք,որկարողեքուղարկելխնդրահարույցգործվածքիմեկկտոր,խնդիրներըհաստատելուցհետոմենքփոխհատուցումըկհանենքվճարումից:

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑ


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեքձերհաղորդագրությունըայստեղևուղարկեքայնմեզ
    Baidu
    map