Навлаказакреветсовграденчаршафштодишесоеластичналента,вградендлабокџеб——водоотпорензаштитникзадушекбезвинил

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

Кратокопис:


Детали за п о оиз о о о о

Ознаки на произ оди

Dtls на п о оиз оди

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

БРЗИДЕТАЛИ

Тип Патник за к е е е е е
Форма Преклопендушек
Производ Заштитна подло ло а за к е е ет
Одделение Квалификуван
Сезона Целасезона
Простор о о собата Спална соба, детс о ка, соба а н не а не еби и
Материјал Полиестер,бамбу/сполиестер
Техника плетени
Возраснагрупа Возрасни
Карактеристика Водоотпорен,противпрашина,пропустливвовоздухот,противбактерии
Користете Дом, хотел, болни л а
Име на п о оиз од Заштитник за душек
Боја Прилагоденабоја
Големина Прилагоденаголемина
Лого Прифатете приспосо ено ло в о
Пример Обезбедетепримерок
Време на примерок 5 - 7дена
Пакување ПВЦторбичка+картон+внеси+картон
Миење Машина за пе е е
ПЛАЌАЊЕ 贝宝T / TL C
OEM Прифати

Заштитуваодалергени,гриниодпрашина,бактерии,пот,уринаитечности
Нашиотзаштитникзадушекгинаправиособенокориснизаониесодеца,домашнимилениц,иалерги,иастмаилиинконтиненција。
Гринитесепостојанпроблемзамилиониклиентикоистрадаатодсекојдневнипредизвикувачинаалергиииастма。Нашитезаштитницизадушецигиспречуваатгринитедаминатнизповршинатаназаштитникоткадештонормалнобисеразмножувалеидефецирале。Сонамалувањенаизложеностанапрашинатанадушекот,спиењетоможеподобродагоконтролирасвоетоопкружувањезаспиењешторезултирасонамалувањенапредизвикувачитенаалергииисевкупноподобарквалитетнавоздухот。Периодичномијтегозаштитникотнадушекотсовашитечаршафизадагиотстранитегринитеодпрашинаидругитеалергеништосепотпираатнаповршинатаназаштитникот。ПредлагамекварталноперењезанајдобрирезултатиПремиумдизајнотнамекатаповршинаемека,мазнаибесшумналаминиранасоводоотпорнаTPUмембранаштодише,абсорбиратечностидодекадозволувавоздухотитоплинатадаминуваат,одржувајќиговашиоткреветладенисув。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃Се пера а о о ма ина
Одржувајтејаформатакакоидајаизвртуватеииздржитеповеќеод100патимиењевомашина。Природносушење。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

Најчесто поста - а - с - а - а - а а

1.како о можеме да а а а а а анти а аме к ка алит ит ?
Секогашпрепд——роизводенпримерокпредмасовнопроизводство;
Секогаш коне е е на инспек к, и с а п пе д п атка а;

2.Што можете да к п пите од нас?
Водоотпорнаткаенина,Водоотпорензаштитникзадушек,Обвивказадушек,Заштитникзаперница,

3.зо о о о од а а ку у у о а а н н о од до у у а ?
Нашаталаминиранаработилницаима3линиизаламинирањекоиможатдаламинираат20.000 - -30.000метридневно,техничарииспратенивоТајваннапрофесионалнаобука。Вомеѓувреме,нашатасопственафабриказашиењеима1машина松下,40машинизашиењеи20испреплетени

ПРОИЗВОДЕНПРОЦЕС

生产过程

 • Претходно:
 • Следно:

 • Напишете а а а а а а а а а а о о де и исп а атете те н а а а а а а а а а а а с а ат т те н а н а а а
  Baidu
  map