ਸਾਹਲੈਣਯੋਗਫਿਟਡਸ਼ੀਟਪੈਡਬੈੱਡਕਵਰ,ਲਚਕੀਲੇਬੈਂਡਦੇਨਾਲ,ਫਿੱਟਕੀਤੀਡੂੰਘੀਜੇਬ——ਵਿਨਾਇਲਮੁਫਤਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਚਟਾਈਰੱਖਿਅਕ

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

ਛੋਟਾਵਰਣਨ:


ਉਤਪਾਦਦਾਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦਟੈਗ

ਉਤਪਾਦਾਂਦੇDtls

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

ਤੁਰੰਤਵੇਰਵੇ

ਟਾਈਪਕਰੋ ਬੈੱਡਮੈਟ
ਫਾਰਮ ਫੋਲਡਿੰਗਮੈਟ
ਉਤਪਾਦ ਬੈੱਡਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਪੈਡ
ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗ
ਸੀਜ਼ਨ ਆਲ——ਸੀਜ਼ਨ
ਰੂਮਸਪੇਸ ਬੈੱਡਰੂਮ,ਕਿਡਜ਼ਰੂਮ,ਬੇਬੀਕੇਅਰਰੂਮ
ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਲੀਸਟਰ,ਬਾਂਸ/ਪੋਲਿਸਟਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਣਿਆਹੋਇਆ
ਉਮਰਸਮੂਹ ਬਾਲਗ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ,ਐਂਟੀਡਸਟਮਾਈਟ,ਏਅਰ——ਪਾਰਮੇਏਬਲ,ਐਂਟੀ——ਬੈਕਟੀਰੀਆ
ਵਰਤੋ ਘਰ,ਹੋਟਲ,ਹਸਪਤਾਲ
ਉਤਪਾਦਦਾਨਾਮ ਚਟਾਈਰੱਖਿਅਕ
ਰੰਗ ਅਨੁਕੂਲਿਤਰੰਗ
ਆਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤਆਕਾਰ
ਲੋਗੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡਲੋਗੋਸਵੀਕਾਰਕਰੋ
ਨਮੂਨਾ ਨਮੂਨਾਪ੍ਰਦਾਨਕਰੋ
ਨਮੂਨਾਸਮਾਂ 5 - 7ਦਿਨ
ਪੈਕਿੰਗ ਪੀਵੀਸੀਬੈਗ+ਗੱਤੇ+ਪਾਓ+ਡੱਬਾ
ਧੋਣਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਮਸ਼ੀਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਪੇਪਾਲT / TL C
OEM ਸਵੀਕਾਰਕਰੋ

ਐਲਰਜੀਨ,ਧੂੜਦੇਕਣ,ਬੈਕਟੀਰੀਆ,ਪਸੀਨਾ,ਪਿਸ਼ਾਬਅਤੇਤਰਲਾਂਤੋਂਬਚਾਉਂਦਾਹੈ
ਸਾਡੇਗੱਦੇਦੇਰੱਖਿਅਕਨੇਉਹਨਾਂਨੂੰਬੱਚਿਆਂ,ਪਾਲਤੂਜਾਨਵਰਾਂ,ਐਲਰਜੀ,ਦਮਾਜਾਂਅਸੰਤੁਲਨਵਾਲੇਲੋਕਾਂਲਈਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰ”ਤੇਮਦਦਗਾਰਬਣਾਇਆਹੈ।
ਧੂੜਦੇਕਣਉਨ੍ਹਾਂਲੱਖਾਂਗਾਹਕਾਂਲਈਨਿਰੰਤਰਸਮੱਸਿਆਹਨਜੋਰੋਜ਼ਾਨਾਐਲਰਜੀਅਤੇਦਮੇਦੇਕਾਰਨਾਂਤੋਂਪੀੜਤਹਨ।ਸਾਡੇਗੱਦੇਦੇਰੱਖਿਅਕਧੂੜਦੇਕਣਨੂੰਰੱਖਿਅਕਦੀਸਤ੍ਹਾਤੋਂਲੰਘਣਤੋਂਰੋਕਦੇਹਨਜਿੱਥੇਉਹਆਮਤੌਰ”ਤੇਗੁਣਾਅਤੇਮਲ——ਮੂਤਰਕਰਦੇਹਨ।ਸਲੀਪਰਆਪਣੇਨੀਂਦਦੇਵਾਤਾਵਰਣਨੂੰਬਿਹਤਰਢੰਗਨਾਲਨਿਯੰਤਰਿਤਕਰਸਕਦਾਹੈਜਿਸਦੇਨਤੀਜੇਵਜੋਂਐਲਰਜੀਦੇਟਰਿੱਗਰਾਂਵਿੱਚਕਮੀਆਉਂਦੀਹੈਅਤੇਹਵਾਦੀਗੁਣਵੱਤਾਵਿੱਚਸੁਧਾਰਹੁੰਦਾਹੈ।ਰੱਖਿਅਕਦੀਸਤ੍ਹਾ”ਤੇਧੂੜਦੇਕਣਅਤੇਹੋਰਐਲਰਜੀਨਾਂਨੂੰਹਟਾਉਣਲਈਸਮੇਂ——ਸਮੇਂ”ਤੇਚਟਾਈਰੱਖਿਅਕਨੂੰਆਪਣੀਚਾਦਰਾਂਨਾਲਧੋਵੋ।ਵਧੀਆਨਤੀਜਿਆਂਲਈਅਸੀਂਤਿਮਾਹੀਲਾਂਡਰਿੰਗਦਾਸੁਝਾਅਦਿੰਦੇਹਾਂ।。ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸਾਫਟਸਤਹਡਿਜ਼ਾਈਨਸਾਹਲੈਣਯੋਗਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫTPUਝਿੱਲੀਨਾਲਨਰਮ,ਨਿਰਵਿਘਨਅਤੇਸ਼ੋਰਰਹਿਤਲੈਮੀਨੇਟਹੈ,ਤੁਹਾਡੇਬਿਸਤਰੇਨੂੰਠੰਡਾਅਤੇਸੁੱਕਾਰੱਖਦੇਹੋਏ,ਹਵਾਅਤੇਗਰਮੀਨੂੰਲੰਘਣਦਿੰਦੇਹੋਏਤਰਲਪਦਾਰਥਾਂਨੂੰਸੋਖਲੈਂਦਾਹੈ।

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃ਮਸ਼ੀਨਧੋਣਯੋਗ
100ਤੋਂਵੱਧਵਾਰਮਸ਼ੀਨਵਾਸ਼ਿੰਗ।ਕੁਦਰਤੀਸੁਕਾਉਣਦੇਬਾਵਜੂਦਆਕਾਰਰੱਖੋ।

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

常见问题解答

1.ਅਸੀਂਗੁਣਵੱਤਾਦੀਗਾਰੰਟੀਕਿਵੇਂਦੇਸਕਦੇਹਾਂ?
ਪੁੰਜਉਤਪਾਦਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹਮੇਸ਼ਾਂਪੂਰਵ——ਉਤਪਾਦਨਦਾਨਮੂਨਾ;
ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਤੋਂਪਹਿਲਾਂਹਮੇਸ਼ਾਅੰਤਿਮਨਿਰੀਖਣ;

2.ਤੁਸੀਂਸਾਡੇਤੋਂਕੀਖਰੀਦਸਕਦੇਹੋ?
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਫੈਬਰਿਕ,ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਚਟਾਈਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ,ਗਟਾਈਐਨਕੇਸਮੈਂਟ,ਪਿਲੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ,

3.ਤੁਹਾਨੂੰਦੂਜੇਸਪਲਾਇਰਾਂਤੋਂਨਹੀਂਸਾਡੇਤੋਂਕਿਉਂਖਰੀਦਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ吗?
ਸਾਡੀਲੈਮੀਨੇਟਡਵਰਕਸ਼ਾਪਵਿੱਚ3ਲੈਮੀਨੇਟਿੰਗਲਾਈਨਾਂਹਨਜੋ20000 - 30000ਮੀਟਰਪ੍ਰਤੀਦਿਨਲੈਮੀਨੇਟਕਰਸਕਦੀਆਂਹਨ,ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਪੇਸ਼ੇਵਰਸਿਖਲਾਈਲਈਤਾਈਵਾਨਨੂੰਭੇਜੇਗਏਹਨ।ਇਸਦੌਰਾਨ,ਸਾਡੀਆਪਣੀਸਿਲਾਈਫੈਕਟਰੀਵਿੱਚ1ਪੈਨਾਸੋਨਿਕਮਸ਼ੀਨ,40ਸਿਲਾਈਮਸ਼ੀਨਾਂਅਤੇ20ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗਹਨ

ਉਤਪਾਦਨਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

生产过程

 • ਪਿਛਲਾ:
 • ਅਗਲਾ:

 • ਆਪਣਾਸੁਨੇਹਾਇੱਥੇਲਿਖੋਅਤੇਸਾਨੂੰਭੇਜੋ
  Baidu
  map