ඉලාස්ටික්බෑන්ඩ්සහිතහුස්මගතහැකිසවිකළෂීට්පෑඩ්ඇඳආවරණය,සවිකළගැඹුරුසාක්කුව——වයිනයිල්රහිතජලආරක්ෂිතමෙට්ටආරක්ෂණය

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

කෙටිවිස්තරය:


නිෂ්පාදනවිස්තර

නිෂ්පාදනටැග්

නිෂ්පාදන迪泰

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

ඉක්මන්විස්තර

ටයිප්කරන්න ඇඳමැට්
පෝරමය 折叠垫
නිෂ්පාදන ඇඳආරක්ෂණපෑඩ්
ශ්රේණියේ සුදුසුකම්ලබාඇත
වාරය සියලුමවාරය
කාමරඅවකාශය නිදනකාමරය,ළමාකාමරය,ළදරුරැකවරණකාමරය
ද්රව්ය පොලියෙස්ටර්,උණ/පොලියෙස්ටර්
තාක්ෂණික ගෙතූ
වයස්කාණ්ඩය වැඩිහිටියන්
විශේෂාංගය ජලආරක්ෂිත,දූවිලිමයිටා,වාතයපාරගම්ය,ප්රති——බැක්ටීරියා
භාවිත නිවස,හෝටලය,රෝහල
නිෂ්පාදනනාමය මෙට්ටආරක්ෂකයා
වර්ණ අභිරුචිකළවර්ණය
ප්රමාණය අභිරුචිකළප්රමාණය
ලාංඡනය අභිරුචිකළලාංඡනයපිළිගන්න
නියැදිය සාම්පලලබාදෙන්න
නියැදිකාලය දින5 - 7
ඇසුරුම්කිරීම PVCබෑග්+කාඩ්බෝඩ්+ඇතුළු+කාටන්
සෝදන රෙදිසෝදනයන්ත්රය
ගෙවීම 贝宝T / TL C
OEM පිළිගන්න

අසාත්මිකතා,දූවිලිමයිටාවන්,බැක්ටීරියා,දහඩිය,මුත්රාසහතරලවලින්ආරක්ෂාකරයි
අපගේමෙට්ටආරක්ෂකයාඒවාවිශේෂයෙන්ළමයින්,සුරතල්සතුන්,අසාත්මිකතා,ඇදුමහෝනොගැලපීමඇතිඅයටප්රයෝජනවත්කරඇත。
දෛනිකඅසාත්මිකතාසහඇදුමප්රේරකවලින්පෙළෙනමිලියනසංඛ්යාතපාරිභෝගිකයින්ටදූවිලිමයිටාවන්නිරන්තරගැටලුවකි。අපගේමෙට්ටආරක්ෂකයින්දූවිලිමයිටාවන්ආරක්ෂාකරන්නාගේමතුපිටහරහාගමන්කිරීමවළක්වයි,එහිදීඔවුන්සාමාන්යයෙන්ගුණකිරීමසහමලපහකිරීමසිදුකරයි。නිදාගන්නාටඅසාත්මිකතාප්රේරකවලඅඩුවීමක්සහසමස්තයක්වශයෙන්වඩාහොඳවාතයේගුණාත්මකභාවයක්ඇතිවීමටහේතුවනපරිදිඔවුන්ගේනින්දපරිසරයවඩාහොඳින්පාලනයකළහැක。ආරක්ෂකයේමතුපිටරැඳීඇතිදූවිලිමයිටාවන්සහඅනෙකුත්අසාත්මිකතාවන්ඉවත්කිරීමසඳහාවරින්වරමෙට්ටආරක්ෂකයඔබේඇඳඇතිරිලිවලින්සෝදන්න。හොඳමප්රතිඵලසඳහාඅපිකාර්තුමයසේදීමයෝජනාකරමු。ප්රිමියම්මෘදුමතුපිටසැලසුමමෘදු,සිනිඳුසහශබ්දරහිතලැමිෙන්ටඩ්හුස්මගතහැකිජලආරක්ෂිතTPUපටලයකි,වාතයසහතාපයහරහායාමටඉඩදෙනඅතරමතරලඅවශෝෂණයකරයි,ඔබේඇඳසිසිල්සහවියලිලෙසතබාගනී。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃යන්ත්රසේදියහැකි
ඔබ100 +වාරයකටවඩාවැඩිවාරගණනක්ඇඹරීමටසහදරාගැනීමටහැඩයතබාගන්නයන්ත්රසේදීම。ස්වභාවිකවියළීම。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

නිතිඅසනපැණ

1.අපටගුණාත්මකභාවයසහතිකකළහැක්කේකෙසේද?
මහාපරිමාණනිෂ්පාදනයටපෙරසෑමවිටමපූර්වනිෂ්පාදනනියැදියක්;
නැව්ගතකිරීමටපෙරසෑමවිටමඅවසානපරීක්ෂාව;

2.ඔබටඅපෙන්මිලදීගතහැක්කේකුමක්ද?
ජලආරක්ෂිතරෙදි,ජලආරක්ෂිතමෙට්ටආරක්ෂක,මෙට්ටආවරණය,කොට්ටආරක්ෂක,

3.ඔබවෙනත්සැපයුම්කරුවන්ගෙන්නොවඅපෙන්මිලදීගතයුත්තේඇයි吗?
අපගේලැමිෙන්ටඩ්වැඩමුළුවටදිනකටමීටර්20000 - 30000ක්ලැමිනේට්කළහැකිලැමිනේට්රේඛා3ක්ඇත,කාර්මිකයන්වෘත්තීයපුහුණුවසඳහාතායිවානයටයවාඇත。මේඅතරඅපේමමහනකර්මාන්තශාලාවේපැනසොනික්යන්ත්ර1ක්,මහනමැෂින්40ක්සහඉන්ටර්ලොක්20ක්ඇත。

නිෂ්පාදනක්රියාවලිය

生产过程

 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • ඔබගේපණිවිඩයමෙහිලියාඅපවෙතඑවන්න
  Baidu
  map